Home / Author Archives: วรรณการนต์ คำจันทร์

Author Archives: วรรณการนต์ คำจันทร์

เจาะเลือดในโคเพื่อทดสอบโรคบรูเซลลา

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังหินดำเนินการเก็บตัวอย่างด้วยการเจาะเลือดในโคเพื่อทดสอบโรคบรูเซลลา พื้นที่ตำบลศรีสำราญ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๑๒๕ ตัวอย่าง ฯลฯ

Read More »

เหนี่ยวนำการเป็นสัด

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังหิน และอาสาปศุสัตว์ร่วมกับศูนย์ฯผสมเทียมอุบลราชธานี เข้าทำการเหนี่ยวนำการเป็นสัดให้กับสัตว์ในโครงการธนาคารโค-กระบือ ตามพระราชดำริ ใน พื้นที่ตำบลทุ่งส ...

Read More »

ยื่นอุทธรณ์ กรณีไม่ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังหิน เปิดรับเกษตรกรยื่นอุทธรณ์ กรณีไม่ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งในวันนี้มีเกษตรกรขอยื่นอุทธรณ์ จำนวน 21 ราย ฯลฯ

Read More »

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบุสูง

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังหิน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบุสูง ในการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ ตามพระร ...

Read More »

ออกหน่วยผ่าตัดทำหมันสุนัขแมว เทศบาลตำบลวังหิน

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังหิน ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมันสุนัขและแมว ภายในงานรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยห่างไก ...

Read More »

เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้าฯ

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังหิน โดยนายบุญเลิศ สุภาพันธ์ ปศุสัตว์อำเภอวังหิน มอบหมายนายสิริวัฒน์ กล่อมปัญญา นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมแนวทางการดำเนินการมอบหมายภาร ...

Read More »

บริการวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ปีก

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังหิน ให้บริการวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ปีก แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์จากตำบลดวนใหญ่ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ที่มาติดต่อขอรับบริการ

Read More »

ถอดบทเรียน SMART FARMER ต้นแบบ

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังหิน โดยนายบุญเลิศ สุภาพันธ์ ปศุสัตว์อำเภอวังหิน มอบหมายนายสิริวัฒน์ กล่อมปัญญา นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ และนายชูเกียรติ ชาญชิตร จ้างเหมาบริการ ลงพ ...

Read More »

ออกพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังหิน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดวนใหญ่ ลงพื้นที่ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมวของประชาชนในพื้นที่ตำบลดวนใหญ่ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ...

Read More »

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลดวนใหญ่

วันที่ ๑๔  พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังหิน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดวนใหญ่ ลงพื้นที่ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมวของประชาชนในพื้นที่ตำบลดวนใหญ่ ภายใต้โครงการสัตว์ป ...

Read More »