Home / กิจกรรมสำนักงาน / เข้าตรวจสอบปริมาณไข่ไก่สดในท้องตลาด

เข้าตรวจสอบปริมาณไข่ไก่สดในท้องตลาด

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังหิน นายบุญเลิศ สุภาพันธ์ ปศุสัตว์อำเภอวังหิน มอบหมาย นายชูเกียรติ ชาญชิตร ผู้ช่วยสัตวแพทย์ และนางสาววรรณกานต์ คำจันทร์ ผู้ช่วยสัตวแพทย์ เข้าตรวจสอบปริมาณไข่ไก่สดในท้องตลาดและสถานที่จำหน่ายไข่ไก่ในพื้นที่ อำเภอวังหิน จังหวัดศีรสะเกษ จำนวน ๗ ร้านค้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

เจาะเลือดในโคเพื่อทดสอบโรคบรูเซลลา

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังหินดำเนินการเก็บตัวอย่างด้วย ...