Home / กิจกรรมสำนักงาน / ปรับปรุงขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และขึ้นทะเบียนใหม่

ปรับปรุงขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และขึ้นทะเบียนใหม่

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังหิน โดยนายบุญเลิศ สุภาพันธ์ ปศุสัตว์อำเภอวังหิน แนะนำการขึ้นทะเบียนและมาตรการเงินเยียวยาให้กับเกษตรกรและมอบหมายให้ นางสาววรรณกานต์ คำจันทร์ ปรับปรุงขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน จำนวน ๒๕  ราย และขึ้นทะเบียนรายใหม่เกษตรกร จำนวน ๒๗ ราย  ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังหิน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

เจาะเลือดในโคเพื่อทดสอบโรคบรูเซลลา

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังหินดำเนินการเก็บตัวอย่างด้วย ...