Home / กิจกรรมสำนักงาน / ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลผู้เลี้ยงสัตว์

ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลผู้เลี้ยงสัตว์

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังหิน โดยนายบุญเลิส สุภาพันธ์ ปศุสัตว์อำเภอวังหิน เปิดรับขึ้นทะเบียน / ปรับปรุงข้อมูลผู้เลี้ยงสัตว์ ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่อำเภอวังหิน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

เจาะเลือดในโคเพื่อทดสอบโรคบรูเซลลา

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังหินดำเนินการเก็บตัวอย่างด้วย ...