Home / กิจกรรมสำนักงาน / บริการวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ปีก

บริการวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ปีก

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังหิน ให้บริการวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ปีก แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์จากตำบลดวนใหญ่ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ที่มาติดต่อขอรับบริการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

เจาะเลือดในโคเพื่อทดสอบโรคบรูเซลลา

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังหินดำเนินการเก็บตัวอย่างด้วย ...