Home / กิจกรรมสำนักงาน / ยื่นอุทธรณ์ กรณีไม่ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร

ยื่นอุทธรณ์ กรณีไม่ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังหิน เปิดรับเกษตรกรยื่นอุทธรณ์ กรณีไม่ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งในวันนี้มีเกษตรกรขอยื่นอุทธรณ์ จำนวน 21 ราย ฯลฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

เจาะเลือดในโคเพื่อทดสอบโรคบรูเซลลา

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังหินดำเนินการเก็บตัวอย่างด้วย ...