Home / พื้นที่การให้บริการของอาสาปศุสัตว์อำเภอวังหิน

พื้นที่การให้บริการของอาสาปศุสัตว์อำเภอวังหิน

นายกุลชัย บุญธรรม

อาสาตำบลดวนใหญ่

080-0035507

 


นายทำนอง เกษแก้ว

อาสาตำบลบุสูง

085-0976798


นายเกรียงไกร ชุมจันทร์

อาสาตำบลบุสูง

082-8764956

 


นายสนอง สาระโท

อาสาตำบลโพนยาง

081-0758336


นายเสี่ยน จันทร์ทำ

อาสาตำบลทุ่งสว่าง

084-8305448


นายอภิวัฒน์ พรหมประเสริฐ์

อาสาตำบลบศรีสำราญ

087-8718378

 


นายอรุณ แสงแก้ว

อาสาตำบลธาตุ

087-2418009


นายสมจิตร กอนินัย

อาสาตำบลวังหิน


นายสำเริง อุปสาร

อาสาตำบลบ่อแก้ว

084-8277470

 

 


นายสมคิด วิถี

อาสาตำบลบุสูง


นายสุริยา บุญมาก

อาสาตำบลบ่อแก้ว


นายชนาสิน พิมสอน

อาสาตำบลดวนใหญ่

 


นายชบฎินษ์ มีเพ็ง

อาสาตำบลธาตุ


นายนัฐกานต์ ทองกันยา

อาสาตำบลบศรีสำราญ